Privacy- en cookiebeleid

1/ Algemene bepalingen

Algemeen

De Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur (hierna: ABB) engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. ABB houdt zich, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bezig met de bescherming van persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van de expertendatabank. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Begrippen

In het kader van deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 • ‘Experten’: iemand die gespecialiseerd is in een welomschreven vakgebied, dit wil zeggen iemand die een grondige kennis heeft van dat vakgebied door professionele activiteit, studie of wetenschappelijk onderzoek. De expertendatabank bevat enkel experten die vrouw zijn, een migratieachtergrond hebben, een handicap hebben of seksueel divers zijn.
 • ‘Gebruikers’ journalisten, redactiemedewerkers, studenten journalistiek, organisatoren van publieke events die zichtbaarheid geven aan de expertise van de experten, overige gebruikers.
 • ‘Persoonsgegevens’: elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • ‘Verwerker’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • 'Verwerking van persoonsgegevens’: elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, uitlijnen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.
 • ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de natuurlijke of rechtspersoon die het doel of de doelstellingen bepaalt waarvoor, en de wijze waarop persoonsgegevens zullen worden verwerkt. In dit geval is De Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de expertendatabank.

2/ Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Experten

ABB verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om een expertendatabank aan te leggen. Het doel van de expertendatabank is om bij te dragen aan een meer representatieve zichtbaarheid op het publieke forum, van experten die vrouw zijn, divers zijn, een andere herkomst hebben, een handicap hebben of ervaringsdeskundige in armoedebestrijding zijn. Dit alles niet gerelateerd aan stereotypes van deze ‘groepen’, maar wel gerelateerd aan hun hoedanigheid als expert. Deze databank heeft concreet tot doel om de gebruikers de kortste weg te wijzen naar:

 • personen die deel uitmaken van bepaalde kansengroepen én expert zijn in een waaier van heel specifieke materies zoals epigenetica, roetfilters, landbouwkunde,…
 • organisaties die werken rond de thema’s waaraan vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt gewerkt: gender, seksuele oriëntatie, transgender, handicap, armoede, herkomst

De verwerking van persoonsgegevens van experten is gebaseerd op toestemming. Enkel die persoonsgegevens waarvan de expert aangeeft dat hij/zij wil dat ze zichtbaar getoond worden op de fiche, worden zichtbaar getoond op de fiche.

Gebruikers

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de databank heeft als doeleinde het verlenen van toegang aan de gebruikers tot de expertendatabank. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op de toestemming van de gebruikers.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Experten

De te verwerken persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, mailadres, foto, filmpje, sociale media,...: Identificatiegegevens
 • GSM: Elektronische lokalisatiegegevens
 • Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat: Persoonlijke kenmerken
 • Lidmaatschappen: Lidmaatschappen
 • Opleidingen, vormingen: Opleiding en vorming
 • Beroep: Beroep en betrekking
 • Herkomst: Raciale of etnische gegevens
 • Beperking (handicap): Andere

De categorieën van persoonsgegevens herkomst en het al dan niet hebben van een beperking, zijn ‘bijzondere categorieën van persoonsgegevens waarop niet kan worden gezocht in de databank en die enkel worden getoond op de individuele fiche van de expert indien de expert aangeeft dat ze zichtbaar mogen getoond worden. 

De categorieën van betrokkenen zijn: experten die vrouw zijn, experten die divers zijn, experten die een handicap hebben, experten van een andere herkomst, experten die opgeleid zijn als ervaringsdeskundige in armoedebestrijding.

Gebruiker

De te verwerken persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, mailadres: Identificatiegegevens
 • Lidmaatschap (perskaartnummer): Lidmaatschappen
 • Beroep: Beroep en betrekking
 • Opleiding: Opleiding en vorming

De categorieën van betrokkenen zijn: journalisten, redactiemedewerkers, studenten journalistiek, organisatoren van publieke events die zichtbaarheid geven aan de expertise van de experten, overige gebruikers.

Doorgifte van persoonsgegevens

De expertendatabank is enkel raadpleegbaar voor die doelgroepen waarvoor de expert zijn/haar toestemming heeft gegeven: journalisten, redactiemedewerkers, studenten journalistiek, organisatoren van publieke events die zichtbaarheid geven aan de expertise van de expert, iedereen die een expert zoekt met een specifieke expertise.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of aan internationale organisaties. ABB geeft persoonsgegevens door aan verwerkers (de ontwikkelaar van de website en de beheerder van de databank) die de persoonsgegevens verwerken in opdracht van ABB. 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van de experten blijven bewaard in de databank zolang de experten hierin opgenomen wensen te zijn. 
De persoonsgegevens van gebruikers blijven bewaard zolang de gebruikers toegang wensen tot de databank en/of zolang ze nieuws over de databank willen ontvangen. De gegevens van de studenten journalistiek worden maximaal 1 jaar bewaard (tijdelijke toegang), de gegevens van de overige gebruikers worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om het doel te bereiken.

Gebruik van cookies

Voor ABB is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van het gebruik van onze expertendatabank. Voor dit doeleinde wordt gebruikt gemaakt van twee analytische tools: Google Analytics en Hotjar. De eerste tool meet per anonieme gebruiker welke pagina’s geconsulteerd worden en voor hoelang, de tweede tool maakt geanonimiseerde opnames van sessies.
ABB sloot verwerkersovereenkomsten af met Google en met Hotjar om de verwerking van de persoonsgegevens veilig te stellen. De gegevens van de gebruikers worden anoniem verwerkt en in geen geval gedeeld met Google of Hotjar. De gegevens worden ook niet gebruikt voor verdere advertentiedoeleinden zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Google Analytics en Hotjar zijn beide tools die data verzamelen door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die websites, in dit geval de website van de expertendatabank, op je computer plaatst. Door deze cookies kan de ene gebruiker van de andere onderscheiden worden, wat belangrijk is voor de analyse van het gebruik van de website.

Alle cookies kennen ook een bepaalde vervaltermijn. ABB evalueert het gebruik van de expertendatabank voor een periode van twee weken, i.e. van 24 september 2019 t.e.m. 6 oktober 2019. De bewaartermijn van sommige cookies op je computer is echter langer. De cookies blijven dus voor de periode hier onderaan vermeld op je computer staan, maar worden enkel actief gebruikt tijdens de analyse-periode.

   

Google Analytics

Cookie

Doeleinde van de cookie

Bewaartermijn

_ga

Google Analytics gebruikt dat om bezoekers te onderscheiden.

24 maand

_gid

Google Analytics gebruikt dat om bezoekers te onderscheiden.

24 uur

_gat

Google Analytics gebruikt dat om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden.

1 minuut

_utma

Google Analytics gebruikt dat om bezoekers en gebruikers te onderscheiden.

24 maand vanaf het moment van plaatsing en per update

__utmb

Google Analytics gebruikt dat om te bekijken hoelang je een pagina en de website bezoekt.

30 minuten vanaf het moment van plaatsing en per update

__utmc

Google Analytics gebruikt dat om te bekijken hoelang je een pagina en de website bezoekt.

Einde sessie

__utmt

Google Analytics gebruikt dat om te bekijken hoe snel een verzoek wordt voltooid.

10 minuten

__utmz

Google Analytics gebruikt dat om te bekijken via welk kanaal je de website bezocht hebt (zoekmachine, link of direct).

6 maand vanaf het moment van plaatsing en per update

Hotjar

Cookie

Doeleinde van de cookie

Bewaartermijn

_hjClosedSurveyInvites

Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker interactie heeft met een pop-up van een uitnodiging tot deelname aan een enquête. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging niet nogmaals verschijnt wanneer deze al is getoond.

365 dagen

_hjDonePolls

Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een peiling voltooit met behulp van de Feedback Poll-widget. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde peiling niet nogmaals verschijnt wanneer deze al is ingevuld. 

365 dagen

 

_hjMinimizedPolls

Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een Feedback Poll-widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker door de website navigeert.

365 dagen

_hjDoneTestersWidgets

Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker zijn informatie in de widget Recruit User Testers indient. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat hetzelfde formulier niet opnieuw verschijnt wanneer het reeds werd ingevuld.

365 dagen

_hjMinimizedTestersWidgets

Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een widget Recruit User Testers minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker door de website navigeert.

365 dagen

_hjIncludedInSample

Deze sessie-cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechterweergaves van de website te genereren.

365 dagen

_hjShownFeedbackMessage

Deze cookie wordt ingesteld wanneer een bezoeker inkomende feedback minimaliseert of voltooit. Dit wordt gedaan zodat de inkomende feedback onmiddellijk wordt geminimaliseerd wanneer ze naar een andere pagina navigeren waar deze feedback ook is ingesteld om te worden weergegeven.

365 dagen

_hjid

Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID te behouden die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.

365 dagen

 

Indien je wenst te weten welke cookies op jouw computer staan en hoe je deze kan verwijderen, vind je hierover meer informatie in de instellingen van je browser:

3/ Beveiliging

ABB erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. ABB neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

4/ Rechten

Experten en gebruikers hebben het recht op inzage tot de persoonsgegevens die aan ABB werden verstrekt in het kader van de expertendatabank. Daarnaast zijn experten en gebruikers ook gemachtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. 
Ook hebben experten en gebruikers het recht om bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van persoonsgegevens en het recht om te vragen om een beperking van de verwerking. 
Daarnaast hebben experten en gebruikers het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de expertendatabank. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de toestemming. 
Ten slotte hebben experten en gebruikers tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

5/ Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op een manier die overeenkomt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Over dergelijke wijzigingen zullen de experten en gebruikers op toepasselijke wijze worden geïnformeerd.

6/ Contact

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van rechten, kan contact worden opgenomen met de functionaris voor gegevensbescherming via volgend e-mailadres: ABB.veiligheid@vlaanderen.be.